Årets produktion
Årets produktion blev på i alt 331 pc’ere, 48 laptops, 36 printere og 2 scanner. 

Modtagere samt fordeling af doneret it-udstyr er således:

Organisation Modtagerland Antal PC Printere
Care4people, Morten Helmø Zimbabwe_1

20

2

Anne Grethe Camara
Nødhjælp til Tallinding
Gambia_8

31

3

AHAS Group, Ali Talib Zanzibar

20 laptop

3

Yvonne, ROFAC Ghana 9

8 laptop

   

Working School, Bruno Nielsen Cambodia 2

90

9

St. Francis Senor Scondary School
Søren Nygård, COMSUG
Gambia 9

30 laptop

3

African Footprint International
Camilla Nielsen-Englyst
Ghana 10

40

4

Catolic-Education Secretary Mr. Emil Kujabo
Gudrun Jørsing
Gambia 10

50

5

Cykler til Senegal
Janne Noack
Senegal 5

20

2
+ 2 scannere

Knud Erik Asak
Grenå Produktionsskole
Tanzania 10

8 laptop

   
Østafrikas Venner
Fadhila og Tommy
Tanzania 11

50

5

Et meget flot resultat. Filialen i Rørvig har igen i år ydet en stor indsats. Med filialens hjælp nåede vi vores mål. 

I 2012 har der ikke været problemer med at skaffe it-udstyr til at opfylde planerne for den forventede produktionen af pc’ere og printere. På et tidspunkt var lageret af fladskærme ved at være tømt. Men en donation på ca. 100 fladskærme fra H. J. Hansen Holding A/S i Odense hjalp gevaldigt. Efterspørgslen efter laptops var dog større end det antal vi kunne skaffe. 

Donorer af it-udstyr
Sprogskolen, Køge
Dan Ejendomme
Gorissen Federspiel
Amnesty International
Økologisk Råd
Næstved Business College
H. J. Hansen A/S Odense
Working School har skaffet it-udstyr fra forskellige skoler 
Filialen i Rørvig har leveret hovedparten af printerne.
Her ud over har vi modtaget pc’ere, laptops og printere fra private, firmaer og skoler i mindre portioner.

Ansøgninger om økonomisk støtte
Der er ansøgt om økonomisk støtte fra følgende fonde.
Foreningen Roskilde Festival
Erik Thues Legat af 1954
Vissinggaard, Eva Seidenfaden

Desværre gav det ikke noget positivt resultat. Der var ingen hjælp at hente af den vej.

Værksted
2012 var et år, hvor vi ikke flyttede til andre lokaler.

Efter flere møder og forhandlinger med Holbæk Kommune, nåede vi frem til en acceptabel ordning. Det indebar at vi skulle minimere lokaleforbruget. Betaling for forbrugsafgifter kom ned på et niveau, som vi kan betale. 

Presseomtale
Artikel i Nordvestnyt om Computergruppens projektrejse til Ghana.

Artikel i Nordvestnyt om Computergruppens forhandlinger med Holbæk Kommune om betaling for lokaler.

Læserbrev i Nordvestnyt om frivilliges betaling for brug af kommunens lokaler.

Foredrag med billed og filmfremvisning på UNICEF's generalforsamling på Holbæk Bibliotek og i Tisvilde Bio. Foredragene omhandlede Computergruppens arbejde og projektrejsen til Ghana.

Økonomi
De største økonomiske poster i 2013 har været: Udgifter fra Computergruppe Vest er indregnet.
Nogle af udgifterne til Sø- og luftfragt er refunderet af MS i 2011, men udgiftført i 2012.
Indtægter Omkostninger kr
Refusion fra MS

126099

Sø- og luftfragt

90003

Kørsel og fragt

8867

Anden transport

16001

Ekspertrejsert

10676

Administrationt

1246

Emballage

6636

Renovering og reservedele

21624

Supplerende udstyr

14046

Drift

412

 

Computergruppens bemanding
Ved årets start bestod gruppen af 17 medlemmer. 

Carl Peder Markussen, Torben Bergstrøm, Kurt Schou, Arne Frederiksen, Leif Iversen, Benny Jørgensen, Agnete Sabroe, Henning Jacobsen, Jette Gøtze, Svend Åge Jørgensen, Bent Christoffersen, Tom Kristensen, Søren Dalsgaard, Jens Andersen, Heiner Gringmuth, Kurt Sørensen og Benny Høeg.

Bent Christoffersen styrer filialen i Rørvig.

I 2012 er Erik Voss Nielsen kommet til. Agnete Sabroe og Benny Jørgensen har forladt gruppen. 

Ved årets udgang har Computergruppen 16 medlemmer.

Ekspertrejse
I november/december 2012 foretog Heiner Gringmuth en ekspertrejse til Ghana, som computergruppen har leveret mange computere til gennem flere NGO’ere. Heiners opgave var at hjælpe med opstilling af it-udstyr, afhjælpe fejl og undervise i anvendelse af it. Der henvises til Heiners rapport.

Samarbejde
Computergruppen har haft et fint samarbejde med Computergruppe Vest. De 2 grupper er en samlet økonomisk enhed over for Genbrug til Syd. Der er udvekslet informationer og gensidig hjælp. 
Samarbejdet med Genbrug til Syd har været perfekt og er en forudsætning for vores arbejde.

Forventninger til og mål for 2013
En foreløbig produktionsplan for 2013 er som nedenfor beskrevet.
Navn Modtagerland Antal PC'er Antal printere
Et samarbejde mellem COMSUG, Working School og Kjels Elkjær fra Danida Solomon Islands 150

15

St, Francis Secondary School v. Søren Nygaard Gambia 1 laptop  
Abdul Ghader Alam Afghanistan X laptops

 

Nødhjælpsdepotet Danish Relief Group
Hiba Mohammed Belhabia
Marokko 10

 

På grund af Genbrug til Syds overflytning fra Mellemfolkeligt Samvirke til Dansk Missionsråds - Udviklingsafdeling (DMR-U), har det ikke været muligt for NGO'er, at planlægge og søge om støtte til containertransport. Derfor denne meget begrænsede ansøgning om computere til NGO'ernes projekter. 

Beskæftigelsen i Computergruppen er dog opretholdt med de 150 computere og 15 printere til Salomonøerne. Udgifter til dette projekt betales af regeringen på Solomon Islands.

Fremtiden
Efter afsluttede forhandlinger med Holbæk Kommune om anvendelse af lokaler på Wegenersminde, forventes ikke ændringer i lokalemæssig henseende i 2013. Vi skal dog være opmærksom på, at vi kan blive opsagt med 3 måneders varsel.

Computergruppen ser frem til et godt og positivt samarbejde med DMR-U. 

Målet for 2013 er i samarbejde med DMR-U og NGO'er, at hjælpe børn og unge i ulande til en bedre uddannelse 
med it.

Overblik